GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ MEZUNLAR DERNEĞİ 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA HAZIRLANAN AYDINLATMA METNİ

(GSÜMED üyeleri veya GSÜ mezunlarına yönelik basketbol maçlarına indirimli bilet fırsatı için)

İşbu Aydınlatma Metni, Galatasaray Üniversitesi Mezunlar Derneği (“GSÜMED” veya “Veri Sorumlusu”), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) “Veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi kapsamında düzenlenen aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmesi amacıyla düzenlenmiştir. 

 1. İŞLENEN VERİ TÜRLERİ

Veri Sorumlusu olarak aşağıda belirtilen kişisel verilerinizi işlemekteyiz:

Kimlik Bilgisi:Adı, soyadı, T.C. kimlik numarası, mezun olunan okul, yıl, not ortalaması (GSÜMED’e üye olmamanız halinde geçici mezuniyet belgesi/diploma talep edilmektedir.), GSÜMED üyelik numarası (GSÜMED’e üye olmanız halinde talep edilmektedir.)
İletişim Bilgileri:E-posta adresi ve telefon numarası
 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI, TOPLAMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, veri sorumlusu ile aranızdaki hukuki ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden olmak kaydıyla yazılı veya sözlü iletişim kanalları aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen amaçlar kapsamında KVKK’nın 5.ve 8. madde hükümlerinde sayılan ve aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.

VERİ KATEGORİSİAMAÇLARHUKUKİ SEBEP
Kimlik Bilgileriİletişim BilgileriGSÜ mezunları veya GSÜMED üyelerinin, Galatasaray Spor Kulübü tarafından sağlanacak olan basketbol maçlarına indirimli bilet fırsatından faydalanmaya uygun olup olmadıklarının tespit edilmesi ve bilet temini.İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI 

Kişisel verileriniz, KVKK’nın kişisel verilerin yurt içi ve yurt dışına aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde yer alan amaçlarla; yurt içindeki resmi kurum ve kuruluşlara, iş ortaklarına, hizmet sağlayıcılara aktarılabilecektir. 

 1. VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU HAKLARI

KVKK’nın ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamında Veri Sorumlusu’na başvurarak kendinizle ilgili:  

 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, 
 2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. Yukarıdaki (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerinizin, münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerinizin, kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme, 

haklarına sahip olduğunuzu bildiririz.

 1. KVKK’DAN KAYNAKLANAN HAKLARIN KULLANIM ŞEKLİ 

Kişisel verilerinizle ilgili sorularınızı ve taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları hakkında Tebliğ’de belirtilen şartlara uygun düzenlenmiş dilekçeyle [email protected] elektronik posta adresine iletebilirsiniz.

Saygılarımızla,

Galatasaray Üniversitesi Mezunlar Derneği